» Kom på en av sommarens visningar

Agroforestrynätverket i Sverige

orebroAgroforestrynätverket i dess nuvarande form är en löst sammansatt grupp som startade med forskningsprojektet “Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige – potentialen med agroforestrysystem?”

Syftet med nätverket och forskningsprojektet, som startade 2012, är att studera möjligheterna att utveckla produktiva och ekonomiskt hållbara agroforestry-system för livsmedelsproduktion i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan forskare och lantbrukare/småbrukare. Tillsammans designar och utvecklar man agroforestrysystemen, med anpassning till de förutsättningar som råder på de olika odlingsplatserna. Projektet har ett särskilt fokus på ätbara skogsträdgårdar och silvo-pastorala system på naturliga gräsmarker. Forskare och lantbrukare utveckla metoder och en forskningsdesign för att utvärdera systemen.

Utvärderingar av ekonomi, resursanvändning, påverkan på klimatförändringen, stöd till biologisk mångfald och produktion av ekosystemtjänster kommer att ske. Fleråriga grödor som är ätliga och kan odlas med framgång i svenska klimatzoner kommer att identifieras och växtmaterial utvecklas och göras tillgängliga för intresserade lantbrukare. Resultaten kommer att vara viktigt för den omställning som lantbrukare står inför i dag, där mat och energiproduktion måste kombineras för att minska systemets negativa inverkan på klimatet och istället generera viktiga ekosystemtjänster, t.ex. jordar som koldioxidsänka.

För ytterligare information kontakta: Johanna Björklund (Johanna.bjorklund@oru.se), Karin Eksvärd (karineksvard@inacre.se).

Namnlöst-2Namnlöst-3

1 thought on “Agroforestrynätverket i Sverige”

Comments are closed.