» Kom på en av sommarens visningar

Dokumentation Agroforestry Open Space

Untitled-1

Här finner du de dokumenterade resultaten från Open Space sessionerna på Agroforestryträffen. Det var säkerligen väldigt mycket mer som sades och idéer som kläcktes än det som dokumenterades skriftligen men här får ni i alla fall en känsla för vilka ämnesområden som deltagarna var intresserade av och lite tankar som cirkulerade!

Anläggning av Skogsträdgård

Initiativtagare: Mats Abrahamsson
Summering av konversation/insikter:

 • Vedartade växter först
 • Olika metoder för marktäckning/ogräsbekämpning tex presenning, halm, löv, ull, ensilage
 • Låta frön gro och täcka sedan
 • Pumpor en bra första gröda/klätterväxter för tidig skörd
 • Tänk på att sorkskydda med nät
 • Kant runt med vallört för att ogräs inte ska krypa in

Etablering av silvopastorala system

Initiativtagare: Joel Holmdal
Summering av konversation/insikter:

 • 1+1=3 – Silvopasture kan vara ett mycket effektivt system!
 • Det finns mycket potential men mycket att forska vidare om .
 • Etableringen är A och O.
 • Effektivt med intensivt bruk!

Långsiktig lokal förankring & engagemang 

Behöver projekt vara ekonomiskt hållbara eller kan de drivas av endast eldskälar/idealism?Initiativtagare: Annevi Sjöberg
Summering av konversation/insikter: Några idéer för att lyckas:

 • Ekonomiska styrmedel – pengar att söka (för sociala processer)!
 • Struktur för att engagera många och nya
 • Dela ansvar – inte ha det som enda inkomstkällan ”Do it for yourself, not for the money”
 • Regelbunden öppenhet för nya strukturella former (strukturer för detta) såsom att regelbundet göra om vision, arbetsplan etc så att den passar alla involverade.
 • Fira och ha roligt

Hur lär vi ut Skogsträdgårdstänk/design?

Initiativtagare: Philipp Weiss
Summering av konversation/insikter: Det som är viktigt är…

 • Få med alla sinnen
 • Få folk att läsa
 • Ge utrymme för de stora frågorna
 • Lättsålt koncept
 • Trojansk häst
 • Inget kontroversiellt
 • Använd inte permakultur som begrepp.
 • Utnyttja gruppens intelligens
 • Grupprocesser
 • Praktiska moment
 • Olika pedagogiska tekniker
  • Växtporträtt
  • Design
    

Design & etablering av alley cropping system

Initiativtagare: Oscar Fransén
Summering av konversation/insikter:

 • Just do it!
 • Tänka på att ha radavstånd efter maskinpark
 • Viktigt med rotbeskärning från träd
 • Gynna mykorriza
 • Hassel tänkbart i Uppland
 • Rader kan vara alltifrån böjda till raka beroende på skiftesform, topografi och syd-nordlig riktning
 • Design för skördesystem och tidpunkt
 • Vad gör man på vattensjuk/våtmark?
 • Fördelar med upphöjda bäddar vid trädplantering

Vilka ska odla Agroforestry/Skogsträdgårdar?

Initiativtagare: Marcus Nordgren
Summering av konversation/insikter:

 • Places to visit and be inspired by different ways of farming
 • Unused resources – areas, people
 • Connect to food production
 • Values of working with the land
 • Driving forces are different for different people
 • Connecting cities and countryside. 

Dammar

Initiativtagare: Oscar Franzén
Summering av konversation/insikter:

 • Hur kan man få ett övergripande grepp om hydrologi över större landområden
 • Viktigt att tänka igenom innan vilka funktioner man önskar med en damm
 • Är det ett viktigt sätt att lagra vatten?
 • Det behövs mer kunskap, goda exempel och kurser om vatten och hydrologi relaterat till jordbruk och landanvändning.

Odling av nötträd – hur ska en produktiv odling gå till?

Initiativtagare: Emil Aldén
Summering av konversation/insikter: Hur ska man få en ympning att fungera effektivt? Hur kan man skapa ett bra odlingshabitat? Hur bygger man enkelt en bra jordmån för träd? Skapa ett nätverk för att experimentera? Skapa ett nätverk för ympris och organisera en ympningskurs. Viktiga reflektioner:

 • Hassel är enklast att odla
 • Fler experiment behövs
 • Våga testa i kallare klimat
 • Kunskapsnätverk för att dela erfarenheter och frågor om produktiv nötodling i svenskt klimat behövs!

Social hållbarhet i Agroforestry – potential för trivsamma miljöer

Initiativtagare: Robert Bergström
Summering av konversation/insikter:

 • Viktigt med mötesplatser för både odlare och andra tex utekök, skateboardramp, boule
 • Det finns inga universallösningar – plats och människoberoende

Agroforestry terminologi på svenska

Initiativtagare: Annevi Sjöberg/Mats Abrahamsson
Summering av konversation/insikter: Efter många namnförslag kom man fram till följande svenska översättningar av de engelska orden..

 • Agroforestry – Skogsjordbruk
 • Forest garden – Skogsträdgård
 • Silvopasture – Betesskogsbruk
 • Riparian buffer – Produktiv kantzon?
 • Silvoarable – 1.Odlingsskogsbruk 2. Åkerskogsbruk
 • Forest farming – Skogsodling
 • Regenerative agriculture – Uppbyggande jordbruk

Nästa steg & utmaningar:

Formulera definitioner och sedan få alla att använda och befästa

Wiki för Skogsjordbruk

Initiativtagare: Mats Abrahamsson
Summering av konversation/insikter:

 • Stjärnsunds sida med rapportering från denna träff kan byggas vidare på.
 • Använd Wikipedia för definitioner
 • Kompletterande att bygga vidare på jordmandel
 • Göra en onlinewiki eller skriva e bok?
 • Information i trädstruktur
 • Referenser viktigt!
 • Facebook istället för diskussionsforum

Nästa steg & utmaningar: Skapa en grupp som dokumenterar denna träff och utvecklar en wiki.

Mångfald och jämlikhet i Agroforestrynätverket

Initiativtagare: Johan Gustafsson
Summering av konversation/insikter: Viktigt att lyfta fram personer från fler samhällsklasser, etnicitet, könsidentifieringar. Vem känner sig utanför och varför? Formulera gemensamma värderingar kring detta!
Nästa steg & utmaningar:

 • Synas på nya platser
 • Formulera och befästa gemensamma värderingar och en medvetenhet kring mångfald och jämlikhet i vårt nätverk
 • Synas att vi som nätverk har ett aktivt arbete för att inkludera alla!
 • Börja med de som finns nära
 • Alla ransakar sig själva.
 • Det är en utmaning att kontinuerligt upprätthålla ett jämställdhetsarbete
 • Fältbiologerna är en förebild när det gäller mångfald och jämställdhet. 

Östersjöprojekt om biodiversitet och matproduktion

Initiativtagare: Marcus Nordgren
Summering av konversation/insikter: Pratat om projektidén tankar och bakgrund.
Nästa steg & utmaningar: Ansökan lämnas in i November Informera intresserade om hur det går (epostlista med intresserade)

Vidareutveckling av webbsidan jordmandel

Initiativtagare: Oscar Franzén
Summering av konversation/insikter: En utvecklingsgrupp skapades som består av Oscar, Joppe och Marcus. Philipp Weiss sammanställde en e-postlista med personer som är intresserade av att skriva om perenna växter på webbsidan jordmandel.se
Nästa steg & utmaningar:?

Från Skogsträdgårdar och mat till…?

Initiativtagare: Christian Odberger
Summering av konversation/insikter:

 • Behov av enklare F.G för parkmiljö med färre skikt och komplexitet så att de kan skötas av parkförvaltningen. Hur designas de?
 • Ädellövskogar tex får ha 15% inblandning av andra träslag, dessa kan vara mat, nöt och fruktträd. Hur designas dessa produktions/mat agroforestrysystem?
 • Hur designas ett skogsjordbruk som skall skördas efter peak-allt?
 • Symbios mellan BERAS och biodynamiska kretloppstänkande och agroforestry och permakultur för att stoppa näringsläckage i flera steg.
 • Skapa lågkvävekrävande Skogsjordbrukssystem för att möta framtidens behov av en 25%ig kväveanvändning.

Nästa steg & utmaningar: Börja designa nya system i teori & praktik snarast!

Så designade jag fel i min unga Skogsträdgård

Initiativtagare: Emil Alldén?
Summering av konversation/insikter: Börja i mindre skala och utveckla i omgångar. Starta plantskola och bygg jord först

Permakulturfestivalen i Stjärnsund 2015

Initiativtagare: Philipp Weiss
Summering av konversation/insikter:

 • Tema på festivalen skulle kunna vara perenna grönsaker, barn- och ungdomsaktiviteter.
 • Mycket praktiskt, musik och fokus på roligt
 • Plant- och fröbyte
 • Agroforestryuppföljning

Nästa steg & utmaningar: Bilda en kärngrupp och cirklar som har en lokalledare men deltagare som kan komma från alla nordiska länderna. Utmaningar är att finna en koordinator och att hitta finansiering. 

Låga (30cm), revande mångfunktionella marktäckare

Initiativtagare: Esbjörn Wandt
Summering av konversation/insikter: Skuggtålig, täcker under en stor del av året, 30 cm, kvävefixerande, ätbara, insektsväxter, dynamiska ackumulatorer, trevliga. Det finns många men vi kommer nog att fastna för rätt få.

Hur ska Agroforestrynätverket organiseras och idéer för nästa träff

Initiativtagare: Annevi Sjöberg / Sara Nyström
Summering av konversation/insikter: Idéer om innehåll annat som är viktigt att vi får med oss till nästa Agroforstryträff är:

 • Hur får vi med fler bönder och skogsbrukare på nästa träff ? Kjell Kjellin kanske kan hjälpa till här.
 • Ha någon som pratar om CAP – EUs jordbruksregelverk från ett Agroforestryperspektiv kanske kan locka fler jordbrukare och skogsbrukare.
 • Hur kommunicerar vi forskning på ett tydligt sätt/ på bondens vis? Hur tar de till sig inforamtion?
 • Hur kan vi locka nuturskogsbrukarna och ekoodlarna, länsstyrelsen, LRF, greppa näringen hushållningssällskapet, EU-projektet Farmers life experience?
 • Crowdfunding för webbsida, forum och svensk film om Agroforestry. Viktigt att ha en summa och ett datum
 • Agroforestrynätverkets webbsida skulle kunna innehålla:
  • Sammanfattande film och PP-presentationer från träffen
  • Open Space resultat
  • Den nya svenska terminologin och dess definitioner. Även på Wikipedia!
  • Resultat från forskning
  • PP med övergripande information om alla Skogsjordbruksområden
  • På sikt – förenklad info om EU´s jordbruksregelverk från ett Agroforestryperspektiv.

Nästa steg & utmaningar:

 • Annevi ser till att information från träffen läggs upp på Permakultur Stjärnsunds webbsida så länge.
 • Margaretha Stuguland arbetar gärna med crowdfunding för en webbsida. Annei kollar hur mycket David vill ha för att det ska bli gjort
 • Skapa en arrangörsgrupp inför nästa träff – Annevi skapar en e-postlista för de som vill vara med att tillgängligöra information/ingå i någon arbetsgrupp i nätverket eller hjälpa till att organisera nästa träff. De intresserade var Philipp Weiss, Margaretha Stuguland, Emil Alldén, Dante Hellström, Rebecka Törnqvist, Sara Nyström, Markus Nordgren, Lisa Brattsberg, Joel Holmdal, Johan ??, Emilia Rekestad.