» Kom på en av sommarens visningar

Vad är Permakultur?

Permakultur handlar om att använda naturen som modell för att designa system som gör att människor och natur mår bra, både nu, och i framtiden. Att designa ur ett permakulturperspektiv handlar om systemtänkande, att utgå ifrån en plats specifika förutsättningar för att bygga upp lokalanpassade alternativ för matproduktion, bostäder, vatten- och energiförsörjning, samhällsstrukturer och företagsmöjligheter. 

Permakultur satte rot i Australien redan på 80-talet men har på senare år fått ett rejält uppsving och fröat av sig över hela världen. Ordet står för ’permanent agriculture’ och uppstod som en reaktion mot de ekologiska problem som följer med ohållbara jordbruksmetoder som dominerar världens matproduktion än idag, så som jorderosion, urlakning och förlust av biologisk mångfald. Idag är permakultur så mycket mer. Det är ett levande koncept och metoder som utvecklas hela tiden och innefattar många olika områden. Konceptet innefattar både vetenskap och filosofi och erbjuder en lösningsinriktad och kreativ inställning till världens utmaningar.

Permakultur bygger på tre etiska grundprinciper:

  • Omsorg om jorden. Förståelse för att vi är en del av jorden och att vi måste respektera och agera därefter.
  • Omsorg om människan. Stödja och hjälpas åt att bygga välmående individer och samhällen där alla människor har möjligheter att leva bra liv. 
  • Rättvis fördelning. Att världens begränsade resurser används vist och rättvist och att överskottet återinvesteras i omsorg om jord och människor.

I själva designprocessen använder man sig av ett antal designprinciper som är vägledande för att kunna skapa verkligen hållbara system (se www.permacultureprinciples.com för mer detaljer). Permakultur används idag på FN-nivå som ett verktyg för hållbar utveckling och en av grundarna till permakultur, Bill Mollison, fick Right Livelihood Award år 1981 för sitt arbete. Även på EU-nivå har permakultur uppmärksammats och EU-Kommissionen tycker i sitt förslag till en EU-strategi och EU-mål för biologisk mångfald efter 2010 att permakultur måste lyftas fram ”som ett effektivt skydd och återställare av biologisk mångfald”. Permakultur är ett utmärkt verktyg för att arbeta strukturerat och långsiktigt med hållbar landsbygdsutveckling.

Permakultur definierat

Permkultur är ett brett område som inte så lätt låter sig sammanfattas i en kort definition. Det finns troligtvis lika många definitioner av som det finns praktiserande permakulturdesigner. Här nedan presenterar vi några av de definitioner som vi tycker bäst beskriver vad det hela handlar om.

”Permakultur är den medvetna designen och underhållet av jordbruksmässigt produktiva ekosystem som har samma mångfald, stabilitet och motståndskraft som naturliga ekosystem. Det är den harmoniska integrationen av landskapet och människorna som ger människor mat, energi, bostad och tillfredsställer andra materiella och icke-materiella behov på ett hållbart sätt.” – Bill Mollison (1988)

“Permakultur samlar färdigheter och kunskap från många olika icke-miljöskadliga discipliner – både traditionella och moderna – för att skapa system som tillfredsställer våra behov från mat, boende och finansiella samt sociala strukturer. Den ger makt åt individen att vara smart, självständig och utgöra en medveten del av lösningen till de många problem vi står inför, både lokalt och globalt.” – Ben Haggard

“Permaculture is the use of ecology as the basis for designing integrated systems of food production, housing appropriate technology and community development. It offers a practical, creative approach to the problems of diminishing resources and threatened life support systems now facing the world” – Simon Henderson

“Permaculture is a holistic approach to landscape design and human culture. It is an attempt to integrate several disciplines, including biology, ecology, geography, agriculture, architecture, appropriate technology, gardening and community building” – Guy Baldwin

”Permakultur tillfredställer mänskliga behov, samtidigt som ekosystemens hälsa förbättras.” – Rafter Ferguson

”Permaklutur befinner sig någonstans mellan dagens ohållbar livsstil och gårdagens slavgöra” – Patrick Whitefield

“Permakultur använder naturen som modell för att designa system som gör att människor mår bra. Både nu, och i framtiden”

”Permakultur är sunt förnuft satt i system.”

”Smart, lat och glad.”

På den svenska Permakulturföreningens webbsida kan du hitta många bra länkar om du vill läsa mer om vad Permakultur är för något. I Litteraturförteckningen för Permakultur Stjärnsund hittar du också tips på bra böcker om ämnet!